Üzletviteli tanácsadás

08 április 2015 Szerző :  

Tapasztalt tanácsadóink vállalata működésének minden területén segítik Önt - akár pályázati finanszírozással is!

VÁLLALATI STRATÉGIAI TANÁCSADÁS

Tudatos Növekedés

A stratégia a jövőkép eszköze. Folyamatos tevékenység, amely mindig hosszabb távot fog át. A stratégia a vállalkozó válasza a környezet nyújtotta lehetőségekre, kihívásokra és fenyegetésekre, összhangban a szervezet erőforrásaival és képességeivel. A stratégia formailag a kitűzött célhoz vezető utat jelenti, tartalmilag a környezethez való aktív vagy passzív alkalmazkodást fogalmazza meg. Segít abban, hogy a piacon szereplő versenytársak stratégiáját, azok egymásra hatását értékeljük, elemezzük és a vállalati céljaink eléréséhez ennek alapján a legmegfelelőbb utat/utakat megtalálhassuk.

Vállalati szinten a stratégiák feladata a vállalati portfólió kiegyensúlyozása vagy átalakítása a vállalati célok elérése érdekében.

A stratégiai terv segít abban, hogy:

 1. Céljainkat, ambícióinkat ne a meglévő feltételek korlátozzák, hanem megtaláljuk a módját annak, hogy a célok eléréséhez szükséges feltételeket megteremtsük.
 2. Ne kelljen megelégednünk azokkal a piaci lehetőségekkel, amelyeket a versenytársaink a számunkra hagynak, hanem aktív, kezdeményező stratégiával, információval, tudással meghatározó szereplői lehessünk a piaci versenynek.
 3. Olyan tevékenységi kört válasszunk, ahol versenyelőnyeinkre építve és a környezeti lehetőségeket kihasználva növelhetjük tartós piaci sikerünk esélyeit.
 4. A vállalkozási siker közös nyelvét a vállalat valamennyi részlege és dolgozója számára megteremtsük és ezáltal elérjük azt, hogy mindenki a saját helyén meg tudja ítélni hogy cselekedeteivel hozzájárul-e a stratégiai célok végrehajtásához.

Összefoglalóan a stratégia olyan összefüggő akciók együttese, amely a versenyelőny megszerzésére irányul, javítja a cég pozícióját és gondoskodik az erőforrások elosztásáról.  A vállalati stratégia az a döntési rendszer, amely meghatározza a szervezet küldetését és különböző céljait. Magába foglalja a célok megvalósításához szükséges politikákat és terveket, körülhatárolja a vállalat működési körét.

Miben lehetünk az Ön segítségére?

 • Cége piaci környezetének elemzése lehetővé teszi, hogy Ön helyesen válaszolhasson azokra a piaci- és környezeti kihívásokra, melyek a közeljövőben várhatóan érik az Ön cégét.
 • Az üzleti folyamatok feltérképezése átláthatóvá, esetleges újraszervezésük pedig hatékonyabbá tehetik cégét.
 • A szervezeti felépítés optimalizálása, a hatás- és felelősségi körök egyértelműsítése transzparens és következetes működést tesz lehetővé minden érintett számára.
 • Azonosítja azokat a gyenge és erős pontokat, melyek alapján Ön rövid- és középtávon a megfelelő döntések meghozatalával erősítheti cége piaci pozícióját.

MARKETING TANÁCSADÁS

Felismert előnyök

A marketing az egyik olyan gazdasági kifejezés, amire nincs egységes definíció. Talán az egyik "legnépszerűbb", leginkább használt, ám mégis leginkább félreértelmezett fogalomról van szó, melynek "köznapi" értelme számos vállalkozás vezetője számára manapság is a "reklám". Ennél a marketing, mint fogalom és mint tevékenység sokkal többet jelent. A marketing a társadalomtudományok kombinációja, mivel egyszerre fedi le a közgazdaságtan, pszichológia, a szociológia, az antropológia, a vezetéstudomány és az alkalmazott matematika különböző területeit. Alapvető fontosságú a magyar KKV-k versenyképessége szempontjából, hogy ezt a tevékenységgel, a tervezés lépéseit és a terv implementálásának módszereit készségszintre fejlesszük, a mindennapi élet részévé tegyük.

Mit jelent a marketing?

Szűkebb értelemben a marketing egy olyan vállalati tevékenység, ami a vevők, vagy felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az értékesítést és befolyásolja a vásárlókat. Bizonyos értelemben a fogyasztói igényt is befolyásolja, új termékek bevezetésével, azaz innovációval.

Tágabb értelemben a marketing a vállalat egészére kiterjedő, szemléletmód, amelynek megvalósítása a vállalati felső vezetés feladata, oly módon, hogy a vállalati résztevékenységek integrációjában a marketing szempontok domináljanak. Problémát okoz, hogy a marketing ráfordításokat nehéz beruházásként megjeleníteni, hiszen megtérülése nehezen - vagy egyáltalán nem - mérhető.

Kiterjesztett értelemben a marketing bármilyen gondolat, eszme, vagy személy eladását, megismerését, népszerűsítését szolgálja. A marketing kiterjed tehát olyan nem nyereségorientált területekre is, mint például az oktatás, a kultúra, a vallás, vagy a politika.

A szervezet szempontjából a legfontosabb, hogy a vállalaton kívül eső piaci információkat belső erőforrássá igyekszik alakítani. A piackutatás, versenytárselemzés és a fogyasztói igények megismerése révén hatékonyabbá és nyereségessé teszi a vállalat tevékenységét.

Marketing tanácsadásunk eredményeként Ön mindig tudni fogja, hogy mely piacon, melyik terméket, milyen áron, milyen módon és milyen ösztönző eszközökkel tudja hatékonyan értékesíteni!

PIACKUTATÁS

Mielőtt háborúba indul, derítse fel a csatateret!

A piackutatás egy olyan közgazdaságtani vizsgálat, amely általános áttekintést ad egy konkrét termék vagy termékcsoport értékesítési lehetőségeiről, a piacának változásáról.

A mai modern gazdaságban nélkülözhetetlen a hatékony információáramlás. Ezért a vállalatok és más piaci cégek arra törekednek, hogy minél több információt szerezzenek a vevőikről, versenytársaikról, üzleti partnereikről. Ezek egységbe foglalását valósítja meg a marketing információs rendszer (MIR). Az információk kétfélék lehetnek: külső és belső. A külsők környezeti adatok, pl.: piaci információk, gazdasági helyzet, versenytársak adatai, fogyasztói információk. A belső, úgynevezett vállalati adatokra példa: piaci részesedés, beszerzési lehetőségek, fizetőképesség (likviditás), erőforrások kihasználtsága stb.

Az információkkal szemben használhatóságuk miatt többféle követelményt támasztunk: megbízhatóság(biztos forrás, pontos adatok), időszerűség (aktualitás), mérhetőség (statisztikai adatok), teljesség (információk köre), hozzáférhetőség.

Az információszerzés módja lehet primer és szekunder. A primer információkat magunknak gyűjtjük, saját igényeinknek megfelelően megkérdezéssel, megfigyeléssel vagy kísérlettel. Előnyei, hogy saját szempontok alapján történik a gyűjtés, az információk frissek (aktualizáltak), hátrányuk, hogy beszerzésük költséges és időigényes (piackutató munka költségei).

A szekunder információkat egyszer már valaki összegyűjtötte, feldolgozta saját céljaira. Ezekhez az információkhoz könnyebben hozzá lehet jutni, olcsóbbak és beszerzésük kevésbé időigényes, de hátrányuk, hogy nem mindig időszerűek, pontosak és nem a saját szempontok alapján vannak összegyűjtve, értékelve. Ilyenek például a statisztikai hivatalok felmérései, szakmai folyóiratok, kiadványok adatai, piackutató cégek publikált adatai.

A piackutatásnál általában mindkét információtípust használják, ám a piackutatást mindig a szekunder információk összegyűjtésével érdemes kezdeni, ezután derül ki, hogy szükség van-e a primer információgyűjtésre.

Piackutatási tevékenységünk során biztos alapot nyújtunk Önnek terméke, vagy vállalkozása piacra lépéséhez. A piackutatás egy olyan befektetés, mely a kockázatok csökkenésén keresztül minden esetben megtérül - hiszen Ön a megfelelő információk birtokában a megfelelő döntéseket fogja hozni.

SZERVEZETFEJLESZTÉS TANÁCSADÁS

Recept a sikerhez

A szervezetfejlesztés a legfelső menedzsment szintjén támogatott, hosszú távú erőfeszítés arra, hogy javítsuk a szervezet problémamegoldó és megújulási folyamatait, főleg a szervezet kultúrájának egy hatékonyabb és együttműködő diagnózisán és menedzselésén keresztül – különös tekintettel az állandó vagy alkalmi teammunkára, valamint csoportok közötti kultúrára – egy konzulens-segítő közreműködésével, az alkalmazott behaviorista tudomány elméletének és technikájának alkalmazásával, mely magába foglalja az akciókutatást.

A szervezetfejlesztési tevékenység központi elemei: a cél és az irány(Gardner). Ez azt is jelenti, hogy a módszertan foglalkozik ugyan a múlttal és jelennel, de csak olyan szintig, hogy megértsék az esetleges (jelenlegi és jövőbeli) elakadási pontokat. Sokkal fontosabb a rendszer részvevői számára a lehető legpontosabban meghatározott jövőkép, amely kellően kihívó és vonzó a rendszer számára, hogy megvalósításra érdemesnek tartsa.

A szervezetfejlesztés olyan folyamat, amelyben az emberek menedzselik a szervezet kultúráját, nem pedig a kultúra menedzseli az embereket. Tehát a tudatosságra épít minden szinten. Ebbe beletartozik fejleszthető pontokkal való szembenézés, valamint az ezt korrigáló akciók is. A szervezetfejlesztés kulcseleme a TEAM, amely magában foglalja a vezetőt és a beosztottakat is.(A team abban különbözik a csoporttól, hogy van egy másodlagos jelentése is, ami az egymásrautaltságot fejezi ki.)

A szervezetfejlesztés – szemben a hagyományos menedzsmentfejlesztéssel, ahol az egyént, a vezetőt „alakítják” – mindig a teamre, és/vagy az egész rendszerre irányul. Konzulenst, facilitátort alkalmaznak, akit a változás húzóemberének, katalizátorának is neveznek. Ő a szervezet uralkodó kultúráján kívüli személy.

Szervezetfejlesztési szolgáltatásunk lényege, hogy az Ön vállalkozásának stratégiájában vizionált célok és a szervezet állapotának felmérése után átformáljuk az Ön cégének struktúráját, a vezetőket az új feladatokra és célokra magatartásuk átformálásával felkészítjük, a szervezeti együttműködést megerősítjük, a feleslegessé vált létszámot lelkileg megnyugtatjuk és támogatjuk a kritikus helyzetben.

LOGISZTIKAI TANÁCSADÁS

Könnyebben, gyorsabban, olcsóbban

A logisztika anyagok, információk, személyek, energia rendszereken belüli és közötti áramlásának tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése. Leggyakrabban a katonaságnál és az üzleti életben használják. A logisztika a görög logos szóból származik, jelentése értelem, számítás, tervezés ok.

Más nézetek szerint a logisztika nem csak az anyagáramlások optimalizálása, illetve az ehhez szükséges erőforrások biztosítása, koordinálása, hanem tudomány is. Eszerint a nézet szerint a logisztika olyan interdiszciplináris tudomány, amely a logisztika területét érintő valamennyi társtudomány, szakma eddigi és legaktuálisabb ismereteit szintetizálja, azokat saját céljai érdekében egy sajátságos rendszerbe rendezi és ezen tudományok és szakmák már meglévő eljárásait, módszereit alkalmazza folyamatai optimalizálására.

Más megközelítésben: a logisztika a globalizációs hatás egyik immanens elemeként újraértelmezett rendszerszemlélet és gyakorlati eljárási módszer. A maga interdiszciplináris értékrendjével olyan, a kezdetben nálunk megtelepedett multik (hozzáadott értékteremtő kultúrája) által gerjesztett hazai szolgáltatási igény-kielégítésre irányuló pozitív elmozdulást eredményezett, amely mára már az egyik legfontosabb régiós szinten megvizsgálandó stratégiai területek közé "küzdötte fel magát"!

A logsztika célja bonyolult folyamatok hatékonyabbá tétele, a gazdasági folyamatokban az áruegységre jutó költségek csökkentése. A logisztika létrejöttét a gazdasági élet alapvető szűkössége és gazdasági verseny tette elengedhetetlené – a magas energia és nyersanyag árak, a hitel felvételek magas kamatai, a modern sokszereplős piacok. A logisztika tökéletesítése a vállalkozás egészére nézve az elsődleges fontosságú feladatok között van, mivel a logisztikai költségek az összköltségek akár 40%-át is kitehetik. A logisztika céljai között tartják számon a termelés, és az értékesítés támogatását, az értéknövelő szolgáltatások biztosítását, ill. a vevőkiszolgálás színvonalának folyamatos javítását. Ezek együttese adja a logisztikai teljesítményt, amely a logisztikai célfüggvény alapján számszerűsíthető.

Logisztikai tanácsadási és tervezési szolgáltatásunk segítségével Ön nem csupán a már meglévő logisztikai folyamatait teheti költséghatékonyabbá, hanem a még bevezetés előtt álló folyamatok költségein is spórolhat - megfelelő tervezéssel.

Csapatunk nem csak a támogatási forrás megszerzésében segít. Munkálataink során számottevő tapasztalatot szereztünk integrátori szerepkörökben, ennek okán már jelen vagyunk a webfejlesztés,webáruház fejlesztés,piacra jutás és marketing tanácsadás területein is, valamint telephelyfejlesztésben is komplex szolgáltatást nyújtunk építőipari kivitelező csapatunkkal. Kulcsrakész és komplex megoldásunkkal képesek vagyunk A-tól Z-ig mindenben valódi segítséget nyújtani a pályázati megírásától egészen a projekt lezárásáig! Látogassa meg további oldalainkat is, és tudjon meg többet!

Revolte Solutions Kft.

A Révolte Solutions Kft. egy képzett (okleveles közgazdász és jogász végzettségű), pályázati finanszírozás terén jelentős tapasztalatot szerzett szakértőkből álló üzletviteli- és pályázati finanszírozási tanácsadó vállalkozás. Tapasztalatunk és kapcsolataink biztosan segíteni tudják az Ön pályázati projektjének megvalósulását is!

Webhely: www.revolte.hu E-mail Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Debrecen - Nyíregyháza - Budapest
 • +36 30 852 8228
 • +36 30 852 82283
 • Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Partnereink voltak

Keressen minket!

  Hiba az üzenet küldése során.   Az üzenetet sikeresen elküldtük.
Top